Solucions

Assessoria

El nostre servei d’assessoria et garanteix un suport efectiu, òptim i actualitzat. Planifica i pren les decisions correctes, minimitzant els riscos per a la teva empresa.

Auditoria

Assessorem des de l’expertesa per a la millora contínua de la teva empresa. Les nostres recomanacions són sinònim de veracitat i de seguretat i generen valor afegit, transparència i qualitat empresarial.

Serveis jurídics

El nostre equip d’experts legals protegeix la teva empresa. Al llarg de més de quaranta anys, hem estat acumulant casos d’èxit, construint un marc legal segur pels nostres clients.

Serveis especialitzats

Assessoria laboral i de Seguretat Social

Assessoria laboral i de Seguretat Social
Inscripció a la Seguretat Social
Contractes de treball
Nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social
Règims especials
Atur i capitalitzacions
Estudis i càlculs de costos, enquadraments i alternatives de contractació
Tramitació de faltes, sancions i acomiadaments
Assistència i mediació de conflictes
Declaració de retencions i rendiments d’IRPF
Ajornament de quotes a la Seguretat Social
Representació davant la Seguretat Social i la Tresoreria General
Expedients de la Inspecció de Treball
Conflictes col·lectius
Processos electorals, constitució i organització de comitès d’empresa i representants legals dels treballadors
Auditoria laboral d’empreses
Prevenció de riscos laborals
Pensions: jubilació, viudetat, orfandat
Convenis especials
Incapacitat temporal i permanent

Assessoria fiscal i mercantil

Assessoria en la gestió d’impostos
Impost sobre societats
Alta d’empreses, empresaris i professionals en el cens de l’Agència Tributària
Impost d’activitats econòmiques
Estimació directa i objectiva per empreses i professionals
Impost sobre la renda de les persones físiques i sobre el patrimoni
Declaració de béns a l’estranger
Impost sobre el valor afegit
Declaració-liquidació de retencions per rendiments del capital mobiliari, immobiliari, rendiments de treball…
Declaració d’operacions intracomunitàries
Declaració Intrastat
Sol·licitud i tramitació d’ajornaments de l’Agència Tributària
Atenció de requeriments i recursos
Impostos de l’Agència Tributària.
Impost sobre successions i donacions
Gestió de taxes i impostos de les administracions locals
Informes de planificació fiscal adreçats a empreses i particulars

Assessoria comptable i financera

Assessoria permanent i gestió comptable
Seguiment i assessoria permanent de sobre registres comptables.
Informatització i mecanització de comptabilitat
Elaboració dels registres per a la confecció d’impostos: IVA, IRPF, operacions intracomunitàries, impost sobre societats…
Control individualitzat de l’immobilitzat i les seves amortitzacions
Confecció i legalització dels llibres societaris obligatoris
Assistència comptable en seu de l’empresa
Planificació, seguiment i control de la situació financera, patrimonial i dels resultats de l’empresa
Assistència a la implantació de programari comptable
Confecció i dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil
Elaboració d’informes econòmic-financers
Estudi i confecció de balanços i comptes de resultats
Informes propis i de competidores
Plans de viabilitat
Assistència en la valoració de projectes

Auditoria

Auditoria obligatòria i voluntària de comptes anuals.
Auditoria interna
Informes oficials per a augments i reduccions de capital
Informes i dictàmens oficials
Confecció i ratificació en seu judicial d’informes pericials

Concursal

Crisis empresarials i situacions d’insolvència
Reestructuració d’empreses
Estudi i planificació de mesures prèvies al concurs de creditors
Acords de reorganització del deute
Expedients de mediació i negociació amb creditors
Preconcursos i mediació concursal
Declaració de concurs de creditors
Assessorament i defensa al llarg del procés concursal

Consultoria

Consultoria organitzacional
Consultoria de recursos humans
Consultoria financera
Consultoria estratègica de vendes

Dret civil, penal i administratiu

Dret civil
Assistència, defensa i representació legal en processos judicials contenciosos
Contractes privats de compravenda, arrendaments, cessió, traspàs de negocis, acords privats, préstecs, contractes d’arres…
Reclamacions de quantitat, incompliments contractuals, desnonament…
Gestió d’impagaments, monitoris i reclamacions judicials
Escriptures públiques i documents notarials
Circulació: faltes, multes, gestions davant la DGT
Comunitats de propietaris: assessorament jurídic, gestió i administració
Gestió davant organismes públics
Dret de família i successions
Assistència, defensa i representació legal en processos judicials contenciosos
Separacions, divorcis, dissolució de parelles de fet, impugnacions de filiació i paternitat, reclamacions impagaments, incapacitats…
Herències, declaració d’hereus, testaments i planificació testamentària
Dret administratiu
Reclamacions
Estrangeria: permisos de residència i treball, reagrupació, visats i nacionalitat
Llicències i permisos d’obertura i inscripció en registres de la Generalitat
Protecció de dades
Propietat industrial: patents, marques i nom comercial
Dret penal i processal
Assistència i defensa jurídica en dret penal i processal en processos judicials i penals
Delictes contra la persona i patrimoni
Procediments de faltes
Interposició i defensa d’accions judicials, denúncies i querelles
Assistència i defensa en matèria de dret de la circulació i reclamació per accidents

Dret fiscal

Assistència i defensa jurídica en dret fiscal en processos contenciosos i judicials
Estudi i elaboració d’informes de planificació fiscal adreçats a empreses i particulars
Inspeccions tributàries
Recursos davant els Tribunals Econòmic-Administratius Regional i Central
Defensa jurídica per delicte fiscal
Assessoria fiscal en matèria d’impostos
Assistència i defensa en matèria de dret de la circulació i reclamació per accidents

Dret laboral

Assistència i defensa jurídica en dret laboral en processos contenciosos i judicials
Acomiadaments contenciosos
Reclamacions
CMAC
Inspeccions de treball
Conflictes col·lectius i mediació
Expedients de regulació d’ocupació

Dret mercantil

Procediments judicials mercantils
Assessoria i defensa legal en operacions mercantils
Constitució de societats
Societats civils
Fundacions
Estudi i elaboració d’informes de planificació mercantil
Redacció d’acords estatutaris i acords para socials
Expedients de fusió i escissió de societats
Compravenda d’empreses i participacions/accions
Dissolució i liquidació de societats
Protocols familiars
Mediació en conflictes mercantils
Acords comercials