SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

Assessorament, defensa i representació legal en tot tipus de procediments judicials contenciosos

 • Dret civil
  • Contractes privats de compra – venda, arrendament, cessió, traspàs de negocis, acords privats, préstecs, contractes d’arres…
  • Reclamacions de quantitat, incompliments contractuals, desnonaments…
  • Gestió d’impagats, monitoris i reclamacions judicials
  • Escriptures públiques i documents notarials
  • Circulació: faltes, multes, gestions davant la DGT
  • Comunitats de propietaris: assessorament jurídic, gestió i administració
 • Dret de família i successions
  • Separacions, divorcis, dissolució de parelles de fet, impugnacions de filiació i paternitat, reclamacions d’impagaments en matèria de família, incapacitats…
  • Assessorament i gestió d’herències, declaració d’hereus, testaments, i planificació testamentària
 • Dret administratiu
  • Estrangeria: permisos de residència i treball. Reagrupació, visats, nacionalitat.
  • Llicències i permisos d’obertura i inscripció en registres de la Generalitat
  • LOPD. Llei orgànica de protecció de dades
  • Propietat Industrial: Patents, marques i nom comercial
 • Dret penal i processal
  • Delictes contra la persona i patrimoni
  • Delictes informàtics
  • Procediments de faltes
  • Interposició i defensa d’accions judicials, denúncies i querelles
  • Assistència i defensa en matèria de dret de la circulació i reclamació per accidents

L’acció és la nostra eina, l’aprenentatge intel·ligent és el nostre equipatge, la disposició proactiva nostra companya, els valors ètics nostre far. La passió i l’energia són la palanca que ens permet superar els nostres reptes.