SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

L’equip de l’àrea laboral està format per professionals especialistes amb un coneixement ampli i permanentment actualitzat de la normativa que regula l’àmbit laboral de l’empresa. Podrà compartir informació, minimitzar riscos, planificar i prendre decisions que permetin optimitzar efectivament les seves relacions laboralsp>

 • Assessoria permanent i gestió laboral
  • Inscripció d’empreses a la Seguretat Social
  • Contractes de treball
  • Confecció de nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social
  • Règims especials
  • Estudis i càlculs de costos, enquadrament i alternatives de contractació
  • Tramitació de faltes, sancions i acomiadaments
  • Assistència i mediació en qualsevol tipus de conflictivitat laboral
  • Sol·licitud d’ajornaments de quotes a la Seguretat Social
  • Representació davant els organismes de la Seguretat Social i la Tresoreria General
  • Expedients davant la inspecció de Treball
  • Conflictes col·lectius
  • Processos electorals, constitució i organització de comitès d’empresa i representants legals dels treballadors
 • Auditoria laboral d’empreses
 • Prevenció de Riscos laborals
 • Seguretat Social
  • Pensions: jubilació, viduïtat, orfandat
  • Convenis especials
  • Incapacitat temporal i permanent