SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

L’assessorament de professionals qualificats i experts garanteix la realització d’un treball de qualitat, assegurant la defensa dels seus interessos i el compliment de les normes tributàries

 • Assessoria permanent i gestió d’impostos
  • Alta d’empreses, empresaris i professionals en el cens de l’Agència Tributària
  • Impost d’activitats econòmiques
  • Estimació directa i estimació objectiva per a empreses i professionals
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i sobre el Patrimoni
  • Declaració de béns a l’estranger
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Declaració-liquidació de retencions per rendiments del capital mobiliari, immobiliari, rendiments del treball, etc …
  • Declaració d’operacions intracomunitàries
  • Declaració Intrastat
  • Sol·licitud i tramitació d’ajornaments davant l’Agència Tributària
  • Atenció de requeriments i recursos
  • Declaració d’Impostos davant l’Agència Tributària de Catalunya
  • Impost sobre successions i donacions
  • Impost sobre transmissions patrimonials, AJD i operacions societàries
  • Impost sobre Béns Immobles
  • Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys Urbans
  • Gestió de taxes i impostos davant administracions locals
 • Impost sobre Societats
 • Informes de planificació fiscal dirigit a empreses i particulars