SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

Registrar amb rigor i controlar adequadament la informació economicofinancera de l’empresa és el requisit indispensable per obtenir un diagnòstic fiable, rellevant i oportú, que li serveixi com a eina en la presa de decisions.

 • Assessoria permanent i gestió comptable
  • Seguiment i assessoria permanent dels seus registres comptables
  • Informatització i mecanització de comptabilitats
  • Elaboració dels registres per a la confecció d’impostos: IVA, IRPF, Operacions intracomunitàries, Impost Societats…
  • Control individualitzat de l’Immobilitzat i les seves amortitzacions
  • Confecció i legalització dels llibres societaris obligatoris: Diari, Balanços, Major, Registre d’Iva, Actes, Registre de Socis
  • Assistència comptable en seu l’empresa
  • PlanificaciónPlanificació, seguiment i control de la situació financera, patrimonial i dels resultats de l’empresa
  • Assistència en la implantació de programari comptable
 • Confecció i dipòsit de Comptes Anuals en Registre Mercantil
  • Balanç pime, abreujat i normal
  • Compte de Pèrdues i Guanys pime, abreujada i normal
  • Memòria pime, abreujada i normal
  • Estat de canvis de Patrimoni, fluxos d’efectiu i informes de gestió
  • Acta i certificació de Junta General d’aprovació de resultats de l’exercici
 • Elaboració d’informes econòmic-financers
  • Estudi i confecció de balanços i comptes de resultats
  • Informes propis i de competidors
  • Plans de viabilitat
  • Assistència en valoració de projectes