SERVEI 
QUALITAT 
GENERACIO DE VALOR


Pi i Margall, 2, 1º 08840 VILADECANS Tel. 93 637 88 07 Fax 93 647 20 14
40 Anys al seu servei

Archivo mensual: noviembre 2015

La seguretat i la confiança dels nostres clients, el més important

BOLETIN NOVIEMBRE

 

 

En aquest número:

 

Aprovada l’Ordre de mòduls IRPF/IVA 2016. 2

Es prorroga la bonificació per als treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors del turisme, el comerç que s’hi vincula i l’hostaleria. 6

Les subhastes judicials s’hauran de fer per Internet 8

Terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia. 11

 

 


ARTÍCLES I CONSELLS D’INTERÈS

 

FISCAL

Aprovada l’Ordre de mòduls IRPF/IVA 2016

Al BOE del dia 18-11-2015, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa pel 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA, que amb prou feines canvia quant a la seva estructura, però s’incorporen les modificacions (límits d’aplicació) en l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i per les Lleis 26/2004 i 28/2014 de reforma fiscal de l’IRPF i de l’IVA que entrarà en vigor l’any 2016.

 

Al BOE del dia 18-11-2015, s’ha publicat l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre, amb entrada en vigor el 19 de novembre de 2015 i amb efectes per a l’any 2016, que desenvolupa per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (mòduls).

 

Cal tenir en compte que la Llei 26/2014 de reforma fiscal de l’IRPF va introduir modificacions importants per a l’any 2016 en l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva amb el propòsit de reduir-lo tant des del punt de vista quantitatiu, mitjançant una reducció dels límits d’aplicació, com des d’un punt de vista qualitatiu, delimitant les activitats que s’hi poden acollir. D’acord amb això, la Llei 28/2014 de reforma de l’IVA va modificar també per a l’any 2016 el règim simplificat de l’IVA, per reduir el límit quantitatiu que permet als subjectes passius aplicar aquest règim simplificat i minorar també el límit quantitatiu en relació al volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis per al conjunt de les activitats empresarials o professionals acollides al règim especial -excloses les relatives a elements de l’immobilitzat-.

 

Règim transitori 2016-2017

 

No obstant això, com ja l’hem informat, la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) per a l’any 2016 ha introduït un règim transitori (per als anys 2016 i 2017), elevant determinades magnituds tant per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim simplificat de l’IVA.

 

Principals modificacions en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF

 

 • S’incorporen les modificacions en l’àmbit d’aplicació del mètode d’estimació objectiva introduïdes per la Llei 26/2014 de reforma de l’IRPF i per la LPGE 2016, resultant d’aplicació per a l’any 2016 les noves magnituds excloents per volum de rendiments íntegres i compres de béns i serveis. En concret per 2016 i 2017:

 

 

 • Es modifica el límit pel volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior, per al conjunt de les activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, passant a 250.000 euros. Per a aquest còmput s’han de tenir en compte totes les operacions, hi hagi o no hi hagi l’obligació d’expedir la factura.
 • Sense perjudici de l’anterior, el límit serà de 125.000 euros per al conjunt d’operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura per ser el destinatari un empresari o professional que actuï com a tal.
 • Es modifica el límit pel volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici anterior passant a 250.000 euros anuals.
 • S’exclouen dels Mòduls les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% (és a dir, les activitats relacionades amb la fabricació i la construcció fonamentalment: obra de paleta, lampisteria, instal·ladors, fusteria, serralleria, pintura, etc.), en l’exercici 2015, i es revisa, per a la resta d’activitats subjectes a aquesta retenció, les magnituds específiques per a la seva inclusió en el mètode d’estimació objectiva.

 

 • Per a la resta d’activitats es mantenen per a l’exercici 2016 la quantia dels mòduls, els índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes, excepte els aplicables al cultiu de patata i la ramaderia de boví de llet els índexs de les quals es rebaixen de forma estructural, i les seves instruccions d’aplicació.

 

 • Conserva la reducció general del 5 per 100 del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que determinin el mateix pel mètode d’estimació objectiva en el 2016, i així mateix, s’assenyala que aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.

 

 • Redueix, com en anys anteriors, els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula, flors i plantes ornamentals i tabac.

 

Activitat Índex de rendiment net
Raïm de taula 0,32
Flors i plantes ornamentals 0,32
Tabac 0,26

 

Principals modificacions en el règim simplificat de l’IVA

 

 • Es manté per al 2016 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat en l’any 2015.

 

 • S’ajusten les magnituds excloents de volum d’ingressos i compres de béns i serveis.

 

Amb caràcter transitori per als exercicis 2016 i 2017, d’acord amb els límits previstos per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF, eleven els límits que determinen l’exclusió dels règims especials simplificat i agricultura, ramaderia i pesca respecte als inicialment previstos en la Llei 28/2014 de reforma de l’IVA. En concret:

 

 • En el cas del règim simplificat, el volum d’ingressos l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, s’amplia a 250.000 euros. A partir de 2018, aquest límit serà de 150.000 euros.
 • En tots dos règims, el volum d’adquisicions i importacions de béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les relatives a l’immobilitzat, s’amplia a 250.000 euros. A partir de 2018, aquest límit serà de 150.000 euros.
 • Es redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable el 2016 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura i de serveis de cria, guarda i engreixament d’aus.

 

 • Serveis de cria, guarda i engreixament d’aus: 0,06625.
 • Activitat d’apicultura: 0,070.

 

Lorca

 

A més, al terme municipal de Lorca, es redueixen el 2015 en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Ambdues reduccions, s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2015 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2015.

 

Terminis de renúncies o revocacions

 

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2016, disposaran per exercitar aquesta opció des del 18 de novembre fins al 31 de desembre de l’any 2015. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2016) en què hagi d’assortir efectes aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

 

Índexs de rendiment net aplicables en el 2015 per determinades activitats agrícoles i ramaderes: patata i boví de llet

 

Per a l’exercici 2015 s’estableix una reducció dels índexs de rendiment net aplicables al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les activitats agrícoles i ramaderes de patata i boví de llet:

 

Activitat Índex de rendiment net
Patata 0,26
Boví de llet 0,20

 

 

 

 

 

 

 

LABORAL

Es prorroga la bonificació per als treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors del turisme, el comerç que s’hi vincula i l’hostaleria

Els recordem que existeix una bonificació del 50% a la contractació per a aquelles empreses que perllonguin el període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus durant els mesos de novembre i març i per als sectors del turisme, el comerç que s’hi vincula al i l’hostaleria, l’aplicació de la qual s’ha prorrogat des de l’1 de gener fins al dia 31 de desembre del 2016.

 

Li recordem que la Llei de pressupostos generals de l’Estat pel 2016 disposa que les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors del turisme, així com els del comerç i l’hostaleria, sempre que es trobin vinculades a aquest sector del turisme, que generi activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.

 

Serà aplicable des de l’1 de gener fins al dia 31 de desembre de 2016.

 

Atenció. El contracte fix discontinu és propi d’activitats de temporada o d’aquelles el volum de treball de les quals no és constant al llarg de l’any: en agricultura, en temps de collita o de sembra; en el sector hoteler, en les campanyes d’estiu o de determinades vacances (Nadal); en el sector del comerç, etc.

 

Des de l’1 de novembre de 2015: identificació en l’àmbit d’afiliació als treballadors per a l’aplicació de les bonificacions

 

Fins ara aquestes bonificacions s’aplicaven automàticament als treballadors amb contracte fix discontinu.

 

Tingui present que des del passat 1 de novembre s’ha procedit a modificar el procediment de càlcul de les peculiaritats de cotització específiques per als treballadors fixos discontinus enquadrats en els sectors abans indicats i serà imprescindible que, a més de l’indicat anteriorment, el treballador tingui anotat en àmbit d’afiliació un registre amb el valor 420, que serà el que identificarà a aquells treballadors respecte dels quals concorrin les circumstàncies determinants per a l’aplicació de les bonificacions establertes en la norma.

 

Atenció. A l’hora de comunicar la baixa dels seus treballadors fixos discontinus a la Seguretat Social, indiqui com a causa de la baixa la clau 94: “Baixa per passada a inactivitat fixos discontinus”, que és la que s’utilitza per comunicar el cessament d’activitat dels fixos discontinus en finalitzar el període pel qual van ser cridats.

 

Recordi també que el període de prova i l’antiguitat meritats per un fix discontinu només es computen durant els períodes efectius de treball.

 

 

 

 

 

 

MERCANTIL

Les subhastes judicials s’hauran de fer per Internet

Des del dia 15 d’octubre de 2015 totes les subhastes judicials s’hauran de fer per Internet a través del portal electrònic de subhastes, i les licitacions es podran realitzar durant 20 dies, conforme el procediment contemplat en la Llei 19/2015 de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’administració de justícia i normativa de desenvolupament.

 

Subhastes judicials per Internet

 

Si pensa a adquirir algun actiu en una subhasta (un immoble, vehicles o maquinària per a la seva empresa, etc.), ha de saber que des del 15 d’octubre de 2015 totes les subhastes judicials s’han de realitzar per Internet, i no serà necessari comparèixer al jutjat per assistir-hi, ja que es podrà licitar a través de la xarxa.

 

On se celebraran les subhastes electròniques?

 

Se celebraran a través del portal de subhastes judicials del Ministeri de Justícia, que és un punt d’accés únic a informació pública sobre subhastes judicials i permet el seguiment i la participació en subhastes judicials a través d’Internet.

 

El portal únic de l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat és el sistema des del qual es realitzaran totes les subhastes públiques de manera telemàtica.

 

Quin tipus de subhastes se celebren de forma electrònica?

 

La subhasta electrònica s’aplicarà tant a les subhastes notarials com a les judicials derivades de procediments d’execució, tant de béns mobles, de béns immobles i de béns immobles en els casos que haguessin estat hipotecats, amb les especialitats pròpies de l’execució hipotecària.

 

Qui realitza la subhasta en línia?

 

L’organisme encarregat del portal de subhastes serà l’Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat però és el secretari judicial el que assumeix el paper primordial en la celebració de subhastes judicials, amb l’objectiu d’afavorir la seva transparència.

 

A ell correspon mantenir un control continuat durant el seu desenvolupament i fins al seu final: l’inici de la subhasta, ordenar la seva publicació amb remissió de les dades necessàries, així com la seva suspensió o represa. Acabada la subhasta, el portal de subhastes remetrà informació certificada al secretari judicial en la qual indicarà ordenadament les licitacions, encapçalades per la vencedora.

 

Com es desenvoluparà la subhasta?

 

Qualsevol ciutadà interessat a participar en una subhasta pública haurà d’accedir al nou portal de subhastes electròniques des de la qual realitzarà les licitacions sobre els béns subhastats.

 

Atenció. Els postors s’hauran de registrar prèviament al portal de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat. Per a això, ha d’introduir les dades necessàries per poder participar en les subhastes.

 

Si està interessat en una subhasta en concret, haurà de realitzar el dipòsit o consignació. Per a això s’ha d’indicar el número de compte bancari (amb 20 dígits) d’on es retindrà el 5% del preu del bé subhastat.

 

La subhasta admetrà licitacions durant un termini de 20 dies naturals des de la seva obertura. Aquest termini es calcula en dies naturals per evitar possibles dubtes que puguin sorgir davant festes locals, festes autonòmiques, etc.

 

La subhasta no es tancarà fins transcorreguda una hora des de la realització de l’última postura, encara que això comporti l’ampliació del termini inicial de 20 dies per un màxim de 24 hores, segons assenyala la Llei.

 

Atenció. No totes les subhastes d’un dia conclouen a la mateixa hora. Les subhastes es llancen automàticament al portal, però de manera seqüencial, de cara a donar el marge de maniobra als postors que vulguin participar en més d’una subhasta.

 

Al tancament de la subhasta, el portal de subhastes remetrà al secretari judicial informació certificada de la postura telemàtica que resulti vencedora, i de la resta d’ofertes per ordre decreixent de l’import i de  la data en el cas que l’oferta sigui idèntica.

 

Acabada la subhasta i rebuda la informació, el secretari judicial deixarà constància, expressant el nom dels qui haguessin participat i de les postures que van formular.

 

Atenció. El postor guanyador rep un correu del BOE indicant que ha guanyat la puja:

 

– Si el bé és moble, l’adjudicatari tindrà 10 dies hàbils per completar el pagament.

– Si el ben és immoble, l’adjudicatari tindrà 40 dies hàbils per completar el pagament.

 

Com es retornarà el dipòsit dels qui no hagin guanyat la subhasta?

 

Finalitzada la subhasta, s’alliberaran o retornaran les quantitats consignades pels postors excepte el que correspongui al millor postor. Aquesta quantitat es reservarà en dipòsit com a garantia del compliment de la seva obligació i, si escau, com a part del preu de la venda.

 

No obstant això, si els altres postors ho sol·liciten, també es mantindrà les reserves consignades perquè, si el vencedor no lliurés en termini la resta del preu, pugui adjudicar-se el bé als postors següents, en ordre que van quedar.

 

 

A partir d’ara, un portal en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aglutinarà totes les subhastes, i el ciutadà podrà consultar-les i participar-hi. Aquest sistema de consignació en línia afecta a totes les subhastes notarials i judicials, ja siguin a petició dels propis propietaris o executives per cobrir amb l’import obtingut els deutes del seu propietari.

 

Afectaran tota classe de béns subhastats, tant els immobles com els mobles, inclosos els que haguessin estat hipotecats. L’interessat s’ha de registrar telemàticament com a usuari del portal de subhastes i emplenar un formulari d’acreditació que inclou el número del seu compte bancari. A través del mateix portal ordenarà a la seva entitat bancària la constitució del dipòsit del 5% del valor de taxació dels béns que se subhasten i obtindrà un rebut telemàtic quan aquesta quantitat sigui transferida.

 

Quan es tanqui la subhasta, el portal comunicarà els resultats al vencedor, al jutjat o notari corresponent i a l’Agència Tributària.

 

El vencedor haurà de completar la resta del preu total, i l’Agència Tributària retornarà els dipòsits a qui no hagi guanyat, mentre reté els de qui, voluntàriament, per haver realitzat aquesta reserva, es mantenen en llista d’espera per si es produeix l’incompliment del postor que hagués resultat vencedor.

 

 

 

 

 


AVISOS I ACTUALITAT

 

Terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia

Els informem que des del passat 21 d’octubre de 2015 s’han determinat els terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia en atenció a la quantia del deute.

 

L’informem que l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre (BOE de 20 d’octubre), va elevar el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de 18.000  a 30.000 euros, a partir del 21 d’octubre de 2015.

 

Aquest canvi ha originat la modificació de la Instrucció 4/2014, de 9 de desembre, de la Directora del Departament de Recaptació de l’AEAT, sobre gestió d’ajornaments i fraccionaments de pagament, referent a la determinació dels terminis màxims dels ajornaments o fraccionaments de pagaments exempts de garantia, el qual, s’ha dut a terme a través de la Instrucció 6/2015, de 20 d’octubre (que serà aplicable l’endemà de la seva signatura, és a dir el 21 d’octubre de 2015), i s’assenyala en els supòsits de sol·licituds, la resolució de les quals es realitza de forma automatitzada en atenció a la quantia del deute, els següents terminis de concessió:

 

 • Deutes d’import igual o inferior a 1.000 €: 3 terminis mensuals.
 • Deutes superiors a 1.000 € i iguals o inferiors a 5.000 €: 9 terminis mensuals.
 • Deutes superiors a 5.000 € i iguals o inferiors a 10.000 €: 12 terminis mensuals.
 • Deutes superiors a 10.000 € i iguals o inferiors a 20.000 €: 18 terminis mensuals.
 • Deutes superiors a 20.000 € i iguals o inferiors a 30.000 €: 24 terminis mensuals.Es dictarà l’acord en virtut dels terminis indicats, tret que l’obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concedirà aquest últim.

 

Es dictarà l’acord en virtut dels terminis indicats, tret que l’obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, en aquest cas, es concedirà aquest últim.

PRESENTACIO CORPORATIVA
T’EXPLIQUEM

(CIRCULARS, NOVETATS, INFORMACIÓ I OPINIÓ)

SUBSCRIU-TE AL NOSTRE BUTLLETÍ